Dodon näkemyksiä kestävän kehityksen ydinkysymyksistä seuraavalla hallituskaudella


Keke-strategiaa muunnetaan nyt hallitus-ohjelmaksi

Kestävän kehityksen ytimessä on ymmärrys yhteiskunnan tulevaisuushaasteiden globaalista luonteesta. Tavaratuotannon uusi työnjako kansainvälisillä markkinoilla, luonnonvarojen hupeneminen, köyhyydestä kumpuavat siirtolaisvirrat, epidemiat ja terroristiliikkeet ja ilmastonmuutoksen haaste ovat laittaneet suomalaisetkin ajattelemaan uudella tavalla ihmiskunnan yhteistä tulevaisuutta. Suomalaisten hyvinvointia ei turvata enää pelkästään pitämällä kotimainen ympäristö puhtaana, turvaamalla kaikkien kansalaisten perustarpeet ja tukemalla investoinneilla talouden kasvua.


Tästä oivalluksesta seuraavan politiikan ongelmana on usein kansalaisten arjen ja globaalien ongelmien ratkaisujen välille syntyvän kuilun suuruus. Ihmisten on vaikea nähdä omien tekojensa merkittävyyttä, vaikka esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaisen megauhan torjumiseen eivät pelkät hallinnolliset tai tekniset toimet riitä. Ympäristöongelmien ratkaisemiseksi kansalaiset on saatava mukaan muuttamaan tapoja joilla he itse asuvat, liikkuvat, kuluttavat ja työskentelevät.


Tähän teemaan liittyy useita konkreettisia aloitteita, joita seuraavan hallitusohjelman tulisi käsitellä. Ehkä merkittävin niistä on ajatus kansalaisten henkilökohtaisesta kasvihuonekaasupäästökiintiöstä ja siitä seuraavasta päästökaupasta. Tällä aloitteella olisi laajoja vaikutuksia paitsi päästöihin myös kansalaisten väliseen tulonjakoon ja moniin elinkeinoihin. Lisäksi se vahvistaisi kansalaisten ymmärrystä ilmastonmuutoksen torjumisen kuluista ja sitouttaisi myös tuleviin päästövähennyksiin.


Toinen kestävän kehityksen teema, johon seuraavan hallituksen tulisi kiinnittää huomiota, on yhdyskuntarakenteen kehittäminen niin ilmastonmuutoksen kuin muidenkin ympäristöongelmien torjumisessa. Autoriippuvuuteen perustuva, pelkästään asumisen ja kaupallisten tilojen kautta rakentuva yhdyskuntarakenne jättää liian vähän tilaa ilmastotehokkaalle toiminnalle. Se ei tarjoa mahdollisuuksia kansalaisten spontaanille kanssakäymiselle ja siitä syntyville hyvinvointia tukeville innovaatioille. Seuraavan hallituksen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota fyysisen ympäristön suunnittelun perusperiaatteisiin: käyttäjäystävällisyyteen, ekologiseen kestävyyteen ja sosiaalliseen mielekkyyteen.


Kestävän kehityksen ja hyvinvoivan yhteiskunnan kannalta keskeinen tulevaisuudenhaaste on palveluyhteiskunnan kehittäminen. Materiaalin kulutuksen vähetessä palveluiden asema ihmisten elämässä kasvaa. Samanaikaisesti palveluissa entistä tärkeämmäksi nousee käyttäjän motivaation ja kykyjen valjastaminen palvelun suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä vaikuttaa myös kansalaisten kokemuksiin valtiovallasta. Historiallisesti vahvat julkiset palvelut ovat jo osaltaan kiinnittäneet kansalaisia yhteiskuntaan ja edistäneet terveyteen ja oppimiseen liittyvää kehitystä. Jotta palveluiden ohjaava vaikutus voidaan säilyttää ja toistaa uusilla sektoreilla (esim. tuettaessa kansalaisten osallisuutta ilmastonmuutoksen torjunnassa), on palvelumuotoiluun kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Tulevan hallituksen olisikin mietittävä, kuinka palveluiden kehittämisen kautta kansalaisten osallisuutta yhteiskunnan yhteisten haasteiden ratkomisessa voidaan lisätä.


Dodo ry:n puolesta
Aleksi Neuvonen
puheenjohtaja