MET-raportointi: 3. Haastattelujen analysointi

19.10.01 päivätty ohje haastattelujen analysoinnista

Tärkeää on saada esiin:

1. Ekologinen näkökulma: miten haastatellut ymmärtävät ekologisen
kestävyyden (vrt meidän kantamme

ja mitä reunaehtoja tämä käsitys heidän mielestään asettaa heidän
toiminnalleen siinä asemassa missä ovat. Mikä estää kestävän kehityksen
toteutumisen?
eli (Maxin muistiinpanoissa)
– Miten haastateltava määrittelee kestävän kehityksen?
– Mitä sisäisiä ristiriitoja on tässä mielessä hänen vastauksissaan?
– Mikä estää hänen mielestään kestävän kehityksen toteutumisen?
– Mikä on kestävän kehityksen rooli suhteessa muuhun?

sekä
2. Miten kestävä kehitys voitaisiin aikaansaada kaupunkisuunnittelussa.
Meidän mallimmehan rakentuu urbaanien lähiympäristöjen varaan. Olisi
tärkeä itse olla selvillä siitä miksi fokusoimme urbaanisuuteen. (Visiomme
on haastattelujen yhteydessä vain väline tiettyjen teemojen esillesaamiseksi;
sitä ei tarvitse osata ulkoa. Sen sijaan olisi hyvä jos luettelisi itselleen
vaikkapa 3-5 tärkeintä pointtia urbaanisuuden tai yleensä visiomme
suhteen, kaupunki hyvän ekologisen elämän mahdollistajana:) Miten
haastatellut ymmärtävät urbaanisuuden merkityksen? Saako haastatteluista
irti mitään aivan arkkitehtonisesti relevantteja seikkoja tai sitten
sosiologisia, ympäristöpsykologisia tms. ajatuksiä
eli (Maxin muistiinpanoissa)
– Miten urbaanisuus liittyy hänen mielestään kestävään kehitykseen?
– Miten hän arvostelee ”meidän visiotamme”; pitääkö kestävää kehitystä
lähtökohtana kaupunkisuunnittelulle, eikä vain (tässä hieman
muutettuna – J.:) neuvottelukysymyksenä muiden joukossä
– Mikä oli haastattelun keskeinen kaupunkirakenteellinen tai
arkkitehtoninen sisältö? Oliko haastateltavalla näistä selkeitä näkemyksiä
ja perustelujä
– Kuka syyttää ketä kaupunkirakenteen epäonnistumisestä Kuka sysää
vastuuta kenelle?

ellei, niin ainakin
2a. Jotakin liikkumistarpeen vähentämisestä, liikenteen kestävyydestä &
liikennejärjestelmän integroimisesta yhdyskuntarakenteeseen.
eli (Maxin muistiinpanoissa)
– Miten liikennejärjestelmä liittyy hänen mielestään kestävään kehitykseen?

2b. Kaupan rakenteen merkityksestä ekologisen kestävyyden & kaupunki-
rakenteen kannalta.

3. Mitä yhteiskunnallisia trendejä on ja miten haastatellut mahdollisesti
ottavat huomioon nämä (hyvän elämän puitteiden ja kestävän kehityksen
aikaansaamiseksi)?

4. Miten vuorovaikutusprosessi onnistuu/onnistuisi, erityisesti kestävän
kehityksen saavuttamisen näkökulmastä
(eli Max:)
– Toimiiko vuorovaikutteisuus kaupunkisuunnittelussä

HUOM!
Erityisen tärkeää on yrittää löytää haastateltujen argumentaatioketjuja
(tai osoittaa miten nämä eivät päde) sekä sisäisiä ristiriitaisuuksia
(+ meidän lähtökohtamme kanssa ristiriitaisia näkemyksiä) ekologisen
kestävyyden suhteen.

(eli Max:)
– Millainen oli haastateltavan argumentaatioketju?

(sekä – myös kohtaan 2 liittyen:)
– Mikä on hänen näkemyksensä ja kokonaiskuvansa kaupunkisuunnittelun
vaikuttamissuhteistä
– Miten hän näkee oman asemansa vaikutusketjussä
– Mitä syy-seuraussuhteita on kaupunkisuunnittelun vaikuttamisessä

5.
– Nousiko esiin jotain muuta mielenkiintoistä