Mihin elämä tarttuu

1 Johdanto

2 Ekologisesti kestävän ja inhimillisesti hyvän kaupungin edellytyksistä

2.1 Mitä tarkoittaa ekologisesti kestävä kehitys?

2.2 Ekologista kestävyyttä lisäävien tavoitteiden yhteiskunnallinen toteutettavuus ja hyväksyttävyys

2.3 Suunnittelun arvosidonnaisuus ja vuorovaikutteisuus

2.4 Ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisen mahdollisuuksista

3 Yhteiskunnallinen kehitys

3.1 Suunnittelussa käytettävän tiedon luonne

3.2 Yhteiskunnalliset trendit ja heikot signaalit

3.2.1 Työkulttuurin muutos

3.2.2 Kaupunkilaistuminen/kaupunkimaistuminen

3.2.3 Ympäristötietoisuuden lisääntyminen

3.2.4 Nuoruuden pidentyminen

3.2.5 Yhteisöasumisen yleistyminen

3.2.6 Individualisoituminen

3.2.7 Kosmopolitisoituminen

3.2.8 Kaipuu yhteisöä vahvistaviin yhteisiin päämääriin

3.2.9 Asuinalueiden positiivisen eriytymisen mahdollisuus

3.2.10 Sinkkuuntuminen

4 Kaupunkivisio

4.1 Asuminen

4.1.1 Asunto

4.1.2 Yhteistilat

4.2 Kaupunkirakentamisen elementtejä

4.2.1 Piha

4.2.2 Katu

4.2.3 Tori

4.2.4 Puisto

4.3 Urbaani kaupunkirakenne

4.3.1 Rakentamisen tehokkuus

4.3.2 Kaupunkirakentamisen niukat voimavarat: asukasmäärä, rakennusmassat jne.

4.3.3 Tavoitteena kävelykaupunki

4.3.4 Paikkojen hierarkiat

4.3.5 Maisemarakenne kaupunkiympäristön jäsentäjänä

4.3.6 Kaupunkirakenne

4.3.7 Katu- ja kaupunkitila

4.3.8 Kohtauspaikat ja pinnat, mihin elämä tarttuu

4.4 Arkkitehtuuri

4.5 Kaupunkielämä

4.6 Liikenne

4.6.1 Liikennejärjestelmä osaksi yhdyskuntarakennetta

4.6.2 Tekniset ratkaisut sopeutettava urbaaniin mittakaavaan

4.6.3 Pysäköintituloilla joukko- ja kevyen liikenteen rahoitusta

4.6.4 Joukkoliikenteen oltava helposti hahmotettavissa

4.6.5 Palveluja joukkoliikenteen vaihtopaikkoihin

4.6.6 Verotuksen rohkaistava kestäviä liikennemuotoja

5 Kohdealueet ja eräitä kriittisiä huomioita

5.1 Arabianranta-Sompasaari

5.2 Herttoniemenranta

5.3 Vuosaari (Kallahti ja Meri-Rastila)

6 Haastattelut

6.1 Haastateltavat tahot

6.2 Ekologinen kestävyys

6.2.1 Haastateltujen näkemykset ekologisesta kestävyydestä

6.2.2 Yhteenveto

6.3 Yhteiskunnallinen kehitys

6.3.1 Haastateltujen näkemykset yhteiskunnallisesta kehityksestä

6.3.2 Yhteenveto

6.4 Urbaani kaupunkisuunnittelu

6.4.1 Haastateltujen näkemykset urbaanista kaupunkisuunnittelusta

6.4.2 Yhteenveto

6.5 Vuorovaikutteisuus

6.5.1 Haastateltujen näkemykset vuorovaikutteisuudesta

6.5.2 Yhteenveto

7 Miksi kestävä kehitys ei toteudu kaupunkisuunnittelussa

LIITTEET

Tutkimuksen rakenne

Pohdintoja arkkitehtuuriopetuksesta

Ajatuksia Mihin elämä tarttuu -projektista

Lisätietoja projektin tekijöiltä, erityisesti Jarre Parkatti ja Aleksi Neuvonen, .