Där livet kan slå rot

Bakgrund till projektet

Där livet kan slå rot handlar om att komma med goda idéer om stadsplanering och genom intervjuer undersöka vad stadsplanerare, beslutsfattare, representanter för näringslivet, föreningsaktiva och vanliga stadsbor uppfattar med en god stadsmiljö och hur man kan åstadkomma en sådan.

Uppdraget gavs av ledningsgruppen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Lyyli (ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä), ett resultat av samarbete mellan ett antal ministerier och andra statliga och kommunala myndigheter. Lyyli grundades för att under en femårsperiod, 1997-2001, genomdriva forskningsprojekt om ekologisk hållbarhet i fråga om trafiksystem och samhällsstruktur.

Dodo förväntades genomföra en mindre traditionell undersökning, att komma med fräscha idéer beträffande stadsplanering och hur den växelverkan mellan olika grupper som deltar i den kunde skötas på ett fruktbarare sätt. Undersökningen genomfördes till största delen som frivilligt arbete av Dodos stadsgruppsmedlemmar och folk som genomfört Dodos stadsutopier. Projektet Där livet kan slå rot utgör en grund för Dodos fortsatta stadsprojekt.

Ekologisk hållbarhet, samhälle och arkitektur

Frågor som speciellt intresserar oss:

 • Vad är ekologisk hållbarhet och hur förhåller sig denna målsättning till andra målsättningar?
 • Hur förhåller sig idealen till den samhälleliga verkligheten och -utvecklingen, d.v.s. hur realistiska är de och hur beror olika lösningar av vilka trender som förverkligas och vilka ideal som väljs av vilka grupper?
 • Hur översätta idealen till konkret (arkitektoniskt) stadsplaneringsspråk?
 • Om vi tänker oss att en ekologiskt hållbar utveckling kräver en övergång från kvantitet till kvalitet inom konsumtion samt nedbrytande av samhälleliga och kulturella strukturer som tvingar oss till irrationellt beteende (som t.ex. bilberoendet), så är det viktigt att kunna peka på alternativ som inte sänker vår livskvalitet. Dylika alternativ är beroende av gynnsamma fysiska ramar. Vilka är de arkitektoniska alternativ vi talar för?

Presentation av projektet

Där livet kan slå rot går ut på att undersöka vilka faktorer som står i vägen för åstadkommandet av en bättre stad. Vi utgick från (och stärktes i vår tro av intervjuerna) att det principiellt sett finns ett allmänt omfattat stadsplaneringsideal som innehåller ingredienser av "europeisk" stad och ekologisk hållbarhet. Vi ville explicit och med egna ord (för att göra saken klar för oss själva) formulera vår tolkning av detta samt testa hur långt samförståndet sträcker sig. Det gjorde vi genom att formulera en stadsvision och intervjua stadsplanerare, beslutsfattare, företagsrepresentanter, föreningsaktiva och vanliga stadsbor. En annan dimension mot vilken vi önskade testa idealen var de krassa (strukturella) realiteterna (snarare än enskilda aktörers ideal): finns det några tendenser i samhällsutvecklingen som gör idealen realistiska, som man kan ta fasta på för att styra utvecklingen i önskad riktning?

Uppläggning av undersökningen

 • Egna stadsutopier skrevs och diskuterades för att kartlägga hur vi själva såg på stadsplaneringen.
 • Utgående från dessa (och stadsgruppens tidigare diskussioner) inledde vi arbetet med att formulera vår stadsvision.
 • Vi satte oss in i och diskuterade rapporter och framtidsscenarier sammanställda i olika undersökningar och diskussionsfora. Dessa sammanfattades.
 • Intervjuundersökningen utfördes i form av temaintervjuer baserade på vår stadsvision och sammanfattningen av de samhälleliga trenderna.
 • Rapportering
 • Visualisering av stadsvisionen i samarbete med arkitektstudenter.
 • Ny studiecirkel och projektgrupp bildas (inom januari 2002)

Nedan kommer de viktigaste delarna av undersökningen att finnas tillgängliga inom en snar framtid. Som bäst är de under arbete. Först på sidorna har vi markerat om det är fråga om en text som är klar för kritisk granskning. Även de andra kan självfallet kommenteras av projektgruppen och andra intresserade.

Stadsvisionen

Stadsvisionen Där livet kan slå rot
Än så länge bara några kommentarer på svenska.

Visualisering av stadsvisionen

Samhälleliga trender och svaga signaler

Preliminära betraktelser:
* Den fysiska miljöns betydelse endast på svenska!
* Samhälleliga ideal & intressen endast på svenska!
* Problem med kommunikativ stadsplanering

Deltagarnas stadsutopier

Reflektion över uppdraget och vårt angreppssätt

Vem är vi?

Deltagande

Diskussions- och projektgrupper i Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Ta kontakt!

Kontaktperson:

Jarre Parkatti