Suomalainen luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma käynnistyy

Ohjelman keskeinen tarkoitus on tuottaa erityisesti uutta tietoa maatalouden, metsien ja vesiympäristön monimuotoisuuden suojelukeinoista sekä niiden ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista.Ohjelma sisältää noin 40 erillistä hanketta. Mukana on seuraavanlaisia tutkimuskohteita: Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi, luonnon monimuotoisuuden suojelukeinot yksityismetsissä, maatalousluonnon monimuotoisuuden indikaattorit, talousmetsien luonnonhoidon merkitys lajiston monimuotoisuudelle ja vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelma. Kehitysyhteistyön näkökulmaa edustaa ohjelmassa Sansibarin istutusmetsien ja paikallisväestön vuorovaikutuksen tutkiminen luonnon monimuotoisuuden kannalta.Tutkimuksessa on mukana tutkijoita ja asiantuntijoita Oulun, Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistoista, SYKEstä, Maa-ja metsätalousministeriöstä ja Metlasta.Tutkimusohjelma on tehty vuosille 2003–2006. Hanketta rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriön lisäksi viisi muuta suomalaista ministeriötä, MTK ja Metsäteollisuus ry.LÄHTEET: Maa- ja metsätalousministeriö
HS 19.3.03.