Ilmastoryhmä

Ilmastoryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2005 opintopiirinä, ja tarkoituksena oli antaa ryhmään osallistuville keskustelun ja alustusten kautta perustiedot ilmastonmuutoksen syistä ja odotettavissa olevista seurauksista, sen hillitsemisestä sekä siihen sopeutumisesta. Aiheinamme olivat mm. ilmastonmuutoksen uhat ja vaikutukset, päätöksenteko ja yhteiskunnan eri toimijat.

Keväällä 2006 keskityimme paikallistoimintaan ja keskustelimme mm. mitä Helsinki ja helsinkiläiset voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Lisäksi aloitimme tuulivoimaa edistävän hankkeen ja järjestimme 25.5.retken Meri-Porin tuulivoimalapuistoon. Syksyllä 2006 jatkoimme tuulivoiman edistämistä ja keskustelimme mm. syöttötariffeista ja pienistä tuulivoimaloista. Kirjoitimme tuulivoimasta myös mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin, julkaistu teksti on alempana tällä sivulla.
Keväällä 2007 keskustelimme mm. energiantuotannosta, liikenteestä, henkilökohtaisesta päästökaupasta ja hiilen talteenotosta, ja kevätkauden loppuhuipentuma oli 15.6. jolloin järjestimme Eurooppalaisen Tuulivoimapäivän (European Wind Day) tapahtuman Helsingin kauppatorilla. Järjestäjinä Dodon kanssa olivat Suomen tuulivoimayhdistys ja Tuulivoimala.com


Ilmastonmuutos-aiheeseen voi tutustua seuraavien sivujen avulla:
Ilmasto.org
Realclimate.org
IPCC.ch
Maanystävien ilmastosetti Haloselle (pdf-tiedosto)
Vihreänliiton Ilmasto ja energia -ohjelma (pdf-tiedosto)Ilmastoryhmällä ei ole toimintaa keväällä 2008.


Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 7.1.2007

Tuulivoima on vastuullista energiantuotantoa

Kasvihuonepäästöjä lisäävä kulutuskeskeinen elämäntapamme muuttaa ilmastoa. Käynnissä oleva ilmastonmuutos puolestaan muuttaa ympäristöä, ja sitä kautta meidän ja tulevien sukupolvien elämää. Vaikka ilmastonmuutoksen täydellinen pysäyttäminen onkin myöhäistä, on monia pieniä ja konkreettisia tekoja, joita voimme tehdä ilmaston ja itsemme hyväksi.

Energiantuotannon puolella massiiviset energiaratkaisut eivät ole ainoa tie. Tuulivoima on uusiutuva, puhdas, kotimainen ja koko elinkaareltaan turvallinen energiantuotantomuoto. Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on tällä hetkellä hälyttävän alhainen, vain 0,2 prosenttia.

Tuulivoiman lisääminen vähintään kymmeneen prosenttiin sähköntuotannossa on yksi merkittävä osaratkaisu tiellä kohti kestävämpää ja vastuullisempaa energiantuotantoa. Hajautettu ja pienimuotoisempi uusiutuviin energianlähteisiin pohjaava tuotanto vähentää
ympäristökuormitustamme ja luo työpaikkoja.

Kotitaloudet, kesämökkiläiset ja yritykset voivat jo pienentää esimerkiksi lämmityskulujaan markkinoille tulleilla
pientuulivoimaloilla. Vaikka tuulivoimaloiden ostajat arvottaisivatkin enemmän ympäristöä kuin taloutta, sähkön hinnan noustessa
ympäristöystävällisyydestä on tullut myös taloudellisesti kannattavaa.

Tuulivoiman lisäämistä ei kuitenkaan voida jättää yksityisten ihmisten harteille. Valtiotasolla olisi tehtävä viipymättä ainakin kaksi asiaa. Ensimmäinen niistä koskee tuuliolosuhteiden kartoittamista. Tuuliolosuhteet on kerätty Ilmatieteenlaitoksen toimesta Suomen tuuliatlakseen, joka ilmestyi vuonna 1991. Tuulimittauksia tehdessä ei vielä ollut käytössä jäätymättömiä mittareita, joten tuulen kannalta parhaan vuodenajan, talven, tuuliolot arvioitiin reippaasti alakanttiin.

Nykyinen tuuliatlas on vanhentunut myös mittauskorkeuden osalta. Kun atlaksen tuulet on mitattu 10-40 metrin korkeudessa, nykyisten tuulivoimaloiden napakorkeus on noin sata metriä, jossa tuuliolot ovat yleensä paremmat kuin lähellä maan pintaa. Myös sisämaan tuulipotentiaali olisi kartoitettava kunnolla.

Monissa länsimaissa tuulitilastojen tekeminen on toteutettu valtion varoin, mutta Suomessa vastuu halutaan siirtää yksityisille
yrityksille. Tuuliatlaksen päivittämiseen tarvittava summa ei valtion budjetissa juurikaan tunnu, mutta se edistäisi ratkaisevasti
kotimaista ympäristöystävällistä energiantuotantoa.

Toinen valtion tason toimenpide tuulivoiman edistämisessä ei liity valtion budjettiin vaan lainsäädäntöön. Syöttötariffit on EU:n
komission tiedonannoissa todettu tehokkaimmaksi tavaksi edistää tuulienergiaa. Syöttötariffi on pieni lisähinta, jonka kantaverkon haltija maksaa sähköntuottajalle tämän verkkoon syöttämästä sähköstä. Vaikka tuulivoimaloiden omistajien voitot jäävät pieniksi, tariffin tuoma ennustettavuus on kannustanut niin vastuullisia yrityksiä kuin maatilojakin tuulivoimaloiden pystyttämiseen.

Suomessa nyt käytössä oleva investointituki on tuulivoiman tuottajan näkökulmasta ongelmallinen: investointeihin saa muista päästökaupan ulkopuolisista energianlähteistä poiketen tukea vain, kun kyseessä on uuden teknologian käyttöönotto. Jo hyväksi havaittua tekniikka ei näin ollen välttämättä hyödynnetä, vaan testataan jatkuvasti uusia prototyyppejä.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on pitänyt syöttötariffeja liian voimakkaana tapana vaikuttaa energiamarkkinoihin. Kanta näyttää
pitävän paikkansa vain, kun kyse on uusiutuvista energianlähteistä. Hallitus on nimittäin KTM:n valmistelemana määräämässä tariffit
turpeelle. Laki turpeen syöttötariffeista tullee voimaan vuoden 2007 alkupuolella. Turpeen hiilidioksidipäästöt ovat ilmastolle tuhoisia,
joissakin laskelmissa jopa pahempia kuin kivihiilen.

Olisikin kiinnostavaa kuulla, kuinka hallitus saa ennätysajassa valmiiksi ilmaston ja oman tulevaisuutemme kannalta negatiiviset päätökset, mutta uusiutuvien kohdalla ollaan valmiita odottelemaan ja pitämään asioita loputtomassa selvitystilassa. Turpeen kohdalla tariffi määräytyy laskukaavalla, johon vaikuttaa päästöoikeuksien ja kivihiilen hinta. Sähkönkäyttäjän maksama lisähinta on noin 0,009 senttiä kilowattitunnilta, eikä viranomaistyö juurikaan lisäänny. Tariffien käyttökelpoisuus ja edullisuus tuulivoiman kohdalla on jo todettu monissa selvityksissä muun muassa Saksassa, Espanjassa ja Tanskassa.

Jos hallituksella on kiihtyvän ilmastonmuutoksen aikana varaa satsata turpeeseen, syöttötariffit olisi viipymättä asetettava myös
tuulivoimalle.

Teija Kaarakainen, Marja Kotakorpi, Hanna Lönngren


– – –Ilmastoryhmän juttu Dodon jäsenlehti Drontissa 2/06 (Piirros: Jepa Leväsvirta ja Timo Salo)

Pistä tuulemaan!


Dodossa on toiminut viime syksystä lähtien ilmastonmuutoskeskustelupiiri, tuttavallisemmin ilmastoryhmä. Syksyllä ryhmä kävi läpi ilmastonmuutoksen luonnontieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä tekijöitä, ja keväällä on keskitytty ilmastonmuutoksen torjumiseen. Yksi keskustelun aiheista on ollut kotitalouksien sähkönkulutus – kodeissa kun on kymmenittäin erilaisia sähköisiä laitteita, mutta näiden härveleiden hankkimiseen tai käyttöön tuntuu olevan vaikea vaikuttaa. Kotitalouksien ympäristövaikutukset vähenisivät kuitenkin huomattavasti, mikäli niiden sähköenergia tuotettaisiin kestävämmin, esimerkiksi uusiutuvalla tuulivoimalla.

Kysely tuulivoiman käytöstä

Ilmastoryhmä päätti käynnistää tuulivoimaa edistävän hankkeen. Aihetta lähestyttiin tekemällä kysely tuulivoiman käytöstä Dodon tiedotuslistalla. Internet-lomakkeessa kysyttiin, käyttääkö vastaaja kotitaloudessaan tuulivoimaa tai muuta ekosähköä. Lomakkeeseen sai lisäksi kirjoittaa syitä, mikäli talouteen ei tuulivoima virrannut.

Kyselyyn vastasi 145 henkilöä. Vastaukset jakaantuivat lähes tasan kyllä- ja ei-vastausten kesken. Useat ei-vastauksen antaneet kirjoittivat sympaattisia selityksiä. Sillä vaikka kiinnostusta tuulivoiman käyttöä kohtaan olisikin, saattaa puoliso, taloyhtiö tai laiskuus asettua vastaan. Tilastollisia päätelmiä ei tuloksista voida tehdä, mutta kirjalliset vastaukset tarjoavat paljon tietoa siitä, miksi tuulivoimaa ei käytä kuin pari promillea kansalaisista.

Saamattomuutta ilmassa

Monet ovat jo tottuneet siihen, että puhelinyhtiöitä voi vaihtaa tiuhaan, ja niiden hintakilpailua seurataan tarkkaan. Sähköyhtiön vaihtamiseen ei kuitenkaan jaksamista näytä riittävän, vaikka niidenkin hinnoissa on selviä eroja. Tuulisähkön osalta ihmiset taas mieltävät usein, että se on ns. tavallista sähköä kalliimpaa. Todellisuudessa tuulisähkö voi olla halvempaakin. Eikä yhtiön vaihtaminen ole lainkaan hankala operaatio: kirjoittaa vain tietonsa nettilomakkeeseen, ja sopimus tipahtaa pian postiluukusta. Ja toki sähköyhtiöön voi soittaakin, jolloin he tekevät työn puolestasi. Tuulisähköä tuottavia yhtiöitä voi myös vertailla netissä, esimerkiksi vaihdavirtaa.net ja ekoenergia.info -sivuilla.

Tuulivoimaa kerrostalolähiöönkin

Vastauksista ilmeni myös se seikka, etteivät ihmiset tiedä, kuka tuulisähköä voi hankkia tai tarvitaanko kodissa silloin joitain teknisiä uudistuksia. Eri energialähteistä tuleva sähkö kuitenkin sekoittuu sähköverkossa, joten asunnossa tuulisähkön valinta ei konkreettisesti näy. Siten jokainen, joka yleensäkin oman sähkösopimuksen voi tehdä, voi myös hankkia tuulisähköä. Myös joissain opiskelija-asuntoloissa, ainakin Helsingin HOASilla, on mahdollista valita tuulisähkö.

Helpotusta blogista

Kyselyn innoittamana ilmastoryhmä loi blogin, jossa ohjeistetaan tuulivoimaan vaihtamiseen. Ohjeet ovat luettavissa osoitteessa tuulivoimaa.blogspot.com.

Vastaavanlaisen kyselyn voisi toki lähettää myös valtakuntamme päättäjille. Miksi tuulivoiman tuotannossa nuukaillaan? Miksi tuulivoimalla tuotetaan sähköä vain 0,2 prosenttiä Parempia aikoja odotellessa voi jokainen asumismuodosta tai paikkakunnasta riippumatta tukea tuulivoimaloiden rakentamista ja hankkia kotiinsa tuulisähköä.


Vastaajien kommentteja

”Laiskuus ja yleinen muutosvelttous, ja sähkösopimus miehen nimellä, jolla, jos mahdollista, vielä vaikeammat versiot samoista.”

”En ole saanut aikaiseksi.”

”Hinta kallis, mies vastustaa.”

”Ei tähän tietääkseni ole mahdollisuutta, asun Helsingissä kerrostalossa.”

”Toivoisin lisätietoa tuulivoimasta.”

”Liittymän vaihtamiseen ei löydy tarpeeksi helppoja ohjeita.”

”Miten käyttäisin kun töpselistä tulee sitä sähköä mitä sieltä nyt ikinä tuleekin?”Keskustelupiirien kotisivu