Där livet kan slå rot: Samhälleliga ideal & intressen

— Sidan är inte färdig, men tål redan kritik —

Idén med att intervjua olika aktörer som påverkar stadsplaneringen var att reda ut hur utbrett samförståndet är om ekologisk hållbarhet och urban stadsplanering, d.v.s. det ideal vi försöker ge en tolkning av i vår stadsvision. Dessutom önskade vi höra deras syn om hur realistiskt idealet är, d.v.s. om det finns tendenser i samhällsutvecklingen som man kan ta fasta på för att nå målet. Närmare bestämt önskade vi få syn på sådana konkreta faktorer som i praktiken omöjliggör uppnåendet av de mål som vi alla i princip ser ut att vara överens om.

Att de beslut som fattas inte alltid står i samklang med de angivna föresatserna kan bero på att politik inte bara handlar om krockande ideal. Det är inte så att man när man väl ser ut att vara överens om de övergripande målsättningarna bara kan kalkylera eller forska fram den effektivaste strategin för att förverkliga dem. Politik är inte en så intellektuell eller idealistisk sysselsättning. Samtidigt som man diskuterar värdefrågor och normativt förankrade principer för att få medhåll från medaktörer och den upplysta allmänheten, så driver man enskilda intressen och gruppintressen. Därmed uppkommer också spelteoretiska problem: skall man verka för det allmänna bästa i en situation då andra fikar efter kortsiktiga vinster?

Existensen av ett dylikt glapp mellan festtal och vardagspraktik kan vara en aspekt av en tillämpad politik. Det handlar inte (alltid) om att medvetet försöka föra sina medspelare bakom ljuset, snarare om att en kompetent aktör på det politiska eller ekonomiska fältet måste ha ett hum om vilka gränser för tal och handling vissa starka intressen sätter. Just därför tror vi emellertid att här finns någonting att vinna på att öppet peka på motstridigheter och inkonsekvens mellan tal och handling. Om man är på det klara med vilka ramar som finns för handlingen kan man kanske finna goda lösningar som alla vinner på. Att politik är det möjligas konst innebär bl.a. att allt inte är nollsummespel.

I vissa fall har personliga åsikter en stor betydelse för samhällsutvecklingen, nämligen då de som står för dem har en inflytelserik position. Samtidigt begränsar en aktörs samhälleliga position hennes handlingsfrihet. Det är därför inte nödvändigtvis i första hand de olika aktörernas personliga, mer eller mindre godtyckliga, uppfattningar som intresserar oss, utan vad de som representanter för de olika institutioner de representerar är villiga att diskutera och understöda, speciellt i förhållande till en ekologiskt hållbar utveckling.

Hur stort är det externt givna spelrummet (i motsats till det som ges av arkitektskråets institutioner och kultur) för mer ekologisk och människovänlig stadsplanering?

Tillbaka till ingångssidan till Där livet kan slå rot