Ryhdy kepi-vetäjäksi

Mitä ovat Dodon keskustelupiirit?


Keskustelu on yksi Dodon toiminnan tukijaloista. Dodossa keskustellaan kaikilla tasoilla, mutta erityisesti sitä tehdään Dodon keskustelupiireissä, jotka ovat tietyn teeman ympärille kokoontuvia pienryhmiä.


Useinkaan piireihin ei ole vaikea saada osallistujia. Riittää, kunhan niistä tiedottaa riittävän laajalle ja riittävän kiinnostavasti. Usein on kuitenkin vaikea saada mukaan sellaisia henkilöitä, jotka olisivat valmiita ottamaan vastuuta ryhmän toiminnasta ja jatkuvuudesta. Tämän vuoksi keskustelupiirivetäjänä olet avainasemassa, kun Dodon keskustelupiiritoimintaa kehitetään. Vastuu ja työmäärä ovat hyvin kohtuullisia, eikä keskustelupiirin vetäminen juuri häiritse esimerkiksi opiskelua tai työssäkäyntiä. Parhaimmillaan vetäminen ennemminkin tukee opiskelua tai työtä, jos piirin teema liittyy niihin. Joka tapauksessa keskustelupiirin on hyvä tapa oppia ryhmätyöskentelyä ja pienryhmän vetämistä ja hyvä keskustelu on antoisaa kokeneemmallekin ryhmänvetäjälle.


Dodolla on tällä hetkellä (joulukuu 2003) keskustelupiirejä Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Tampereella ja Turussa. Toimintaa ollaan aloittelemassa myös Oulussa ja Joensuussa. Erityisesti uusia keskustelupiirien eli kepien vetäjiä kaivataan siis näissä kaupungeissa, mutta kiinnostuksen mukaan toiminta voidaan aloittaa millä tahansa muullakin paikkakunnalla Suomessa.


Keskustelupiirien aiheet vaihtelevat kaupunkisuunnittelusta ja taloudesta ympäristöfilosofian kautta ympäristöteologiaan. Yhteistä kaikille on jokin kytkös ympäristöasioihin ja oma näkökulma lähestyä aihetta. Kaikki Dodon tämänhetkiset keskustelupiirit näet keskustelupiirien kotisivulta.


Piirit toimivat eri tavoin. Osa sopii seuraavan kerran teeman edellisessä tapaamisessa, osalla on lukukauden runko valmiiksi suunniteltuna. Osa toimii lukupiireinä jonkin kirjan tai useamman ympärillä, osa käyttää artikkeleita ja piiriläisten tai ulkopuolisten alustuksia keskustelujen pohjana. Jotkin piireistä harrastavat retkeilyä, toiset keskustelevat ruoanlaiton lomassa. Muodot omat moninaiset, ja uusia saa kehittää.


Keskustelupiirin vetäjän rooli


Keskustelupiirin vetäjän ei tarvitse olla muita tietäväisempi, mutta jonkinlainen organisointikyky on hyödyksi. Vetäjän tehtäviin kuuluu keskustelupiirin ohjelman suunnittelu, piirin toiminnan organisointi, yhteydenpito piirin jäseniin ja Dodoon sekä lukukausittaisen aloittamisilmoituksen ja läsnäolotilaston ylläpito kulujen korvaamista varten. Tehtäviä voi myös jakaa esimerkiksi siten, että sisällöllisestä suunnittelusta ja yhteydenpidosta/paperityöstä vastaavat eri henkilöt. Yksittäisiä tehtäviä, kuten puhujien kysymistä tms. voi sälyttää myös piirin osallistujille.


Dodo tukee keskustelupiirejä


Kepi-vetäjän ei tarvitse toimia yksin, sillä Dodo ja erityisesti sen keskustelupiirijaosto tukee keskustelupiirejä monin tavoin.


Ensinnäkin Dodo järjestää keskustelupiireille valtion opintokerhotukea Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen (ViSiO) kautta. Palkkaa piirin vetämisestä ei saa, mutta siitä aiheutuvat asialliset kulut korvataan tiettyyn ylärajaan saakka.


Dodo avustaa myös keskustelupiireistä tiedottamisessa. Lukuvuosien alussa ilmestyy tiedotusmoniste kaikkien paikkakuntien kepi-ohjelmasta ja Dodon jäsenlehti Drontti julkaisee keskustelu(piiri)aiheisen teemanumeron. Käytössäsi ovat myös Dodon www-sivut, jonne jokaiselle keskustelupiirille luodaan oma sivu. Dodon laajalevikkisellä tiedotuslistalla (dodo-lista) ilmestyy viikkotiedote, josta käyvät ilmi keskustelupiirien ja muidenkin Dodon tapahtumien paikat ja ajankohdat. Piirin niin halutessa Dodon palvelimelle voidaan perustaa myös sähköpostilista keskustelupiirin sisäiseen käyttöön.

Dodossa toimii myös useita projekteja (joista monet ovat syntyisin keskustelupiireistä). Jos kepin teema sivuaa niitä, on projektilta mahdollisuus saada apua esimerkiksi ohjelman suunnittelussa tai alustajien hankinnassa. Projektien teemat eivät kuitenkaan rajoita keskustelupiirien teemoja. Keskustelupiirin aihe voi periaatteessa olla lähes mikä tahansa, kunhan se jollain tavoin liittyy ympäristöasioihin.


Dodo tarjoaa kepi-vetäjille myös koulutusta ja opastusta. Dodon keskustelupiirijaostoon tai kunkin paikkakunnan omaan yhteyshenkilöön voi ottaa yhteyttä kaikissa mahdollisissa keskustelupiireihin tai Dodoon ylipäänsä liittyvissä asioissa. Jaosto on laatinut kepi-vetäjien käyttöön myös opaskirjasen, josta useimmat käytännön asiat ja laajemmatkin periaatekysymykset selviävät helposti. Lisäksi kepi-vetäjille järjestetään koulutustapahtumia niin valtakunnallisesti kuin paikkakunnittainkin.


Ryhdy keskustelupiirin vetäjäksi


Keskustelu kannattaa aina, mutta ollakseen pidemmän päälle rakentavaa, senkin on oltava organisoitua. Tee oma panoksesi Suomen ympäristökeskustelun tilan parantamiseksi ja ryhdy keskustelupiirin vetäjäksi. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden Dodon keskustelupiirijaostoon: kepi-jaosto [at] dodo.org


Keskustelupiirijaosto
Keskustelupiirien kotisivu