Kopi: Ohjelma

Opintoviikkojen saamiseksi osallistujat laativat ”luento”- tai oppimispäiväkirjan, lukevat joka kerraksi lyhyen aiheeseen liityvän artikkelin tai tiivistelmän sekä paneutuvat yhteen tai useampaan teokseen ja pitävät tämän pohjalta alustuksen.  1. Johdatus: Aiheen teoreettinen kiinnostavuus ja käytännöllinen merkitys? Mitä tarkoittavat ekologinen kestävyys (tiukassa mielessä), sosiaalinen toimivuus ja viihtyvyys (ja miten näitä tavoitteita voidaan problematisoida)? Ympäristöpsykologinen, sosiologinen, maantieteellinen, taidehistoriallis-esteettinen ja arkkitehtoninen näkökulma tematiikkaan. Ympäristöpsykologia: kooste/poimintoja L. Horellin & S. Auran Ympäristöpsykologiasta. -JP, HM, NL (= suntaa-antava alustava vastuunjako)
  2. Kulttuurimaantiede: Suhde (muihin?) yhteiskuntatieteisiin nykykeskustelun näkökulmasta. Kaupunkimaantieteen suhde (arkkitehtehtien toimesta tapahtuvaan) kaupunkisuunnitteluun. E. Relph: Place and Placelessness, K. Lynch: A Theory of Good City Form (+ The Image of the City) -NL 
  3. Sosiologia: Tilallisuutta korostavat teoriat (esim. A. Giddensin rakenteistumisteoria), kaupunkisosiologia (klassisessa mielessä + uudempi kaupunkitutkimus) ja sen relevanssi (arkkitehtoniselle) kaupunkisuunnittelulle. J. Jacobs: The Death and Life of Great American Cities -JP
  4. Taidehistoria, estetiikka: Relevanssi (nyky)suunnittelulle. Kaupunkisuunnittelun perinne, mm. funktionalismin tai modernismin vaikutus. Hiljaisen tiedon ongelmallinen suhde argumentaatioon (voidaan myös käsitellä 7:ssä tapaamisessa). C. Sitte: Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen (+ K. Nyman: Husens språk?) -HM (JP, NL)
  5. Arkkitehtuuri: Ajattelu- ja työskentelytapa yleisesti. Käytännön metodit ja esitystavat. Lisäksi asunto- ja kampussuunnittelun yhteyttä yhteisöllisyyteen (ja ekologisiin tavoitteisiin) olisi mahdollista tutkia.. Chr. Alexander: A Pattern Language. J. Gehl: Livet mellem husene. -JP, HM  ***Maastokartoitus erilleen muusta ohjelmasta. Ryhmässä, pienryhmissä tai yksilöllisesti. Selvitetään kaupunginosan tai pienalueen ominaisuuksia muistiinpanoin ja kuvin. Laaditaan korjausehdotuksia sanoin ja kuvin. ***
  6. Maastokartoituksen tulosten käsittely ja argumentointi eri ratkaisuista. -JP, HM, NL
  7. Maankäyttö- ja rakennuslaki. Eritasoiset kaavat. Vuorovaikutteisuus. -JP, HM
  8. Yhteenveto ja palautekeskustelu. -JP, HM, NL


Jarre Parkatti (+ Hanna Mattila ja Niko Lipsanen)<< Takaisin kaupunkisuunnitteluopintopiirin aloitussivulle