Kansalaisjärjestöjen kuvapankki

Kansalaisjärjestöjen kuvapankin sivut on avattu osoitteessa ngophotos.org.

Tietoa kuvapankkihankkeesta

Hankkeen tarkoitus on suunnitella, toteuttaa ja ottaa käyttöön Internet-pohjainen kansalaisjärjestöille suunnattu kuvapankki. Kuvapankin toiminta-ajatus perustuu kuvien vapaaehtoiseen luovuttamiseen muiden kansalaisjärjestöjen käyttöön. Näin kuvapankki parantaa järjestöjen mahdollisuuksia tiedottaa ympäristö-, ihmisoikeus- ja oikeudenmukaisuuskysymyksistä ja siten lisää ihmisten tietoisuutta kehityskysymyksistä.


Kansalaisjärjestöjen Internet-kuvapankin kohderyhmä on laaja: se koostuu ihmisoikeus-, ympäristö- ja kehitysmaatiedotusta seuraavista kansalaisista, viranomaisista ja tiedotusvälineistä. Kehitysmaa- ja ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksistä tiedottavia kansalaisjärjestöjä, joita hankkeeseen pyritään saamaan mukaan, on Suomessa kymmeniä.


Kuva-aineistoa kansalaisjärjestöjen käyttöön


Kansalaisjärjestöjen Internet-kuvapankin tavoite on tarjota järjestöjen käyttöön kuva-aineistoa kehitysmaiden tilanteesta, ihmisoikeus- ja ympäristöongelmista sekä niihin liittyvistä tapahtumista ympäri maailmaa. Tavoitteeseen päästään järjestöjen kansainvälisen yhteistyön avulla, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että järjestöt välittävät kuvia paikallisista tapahtumista kuvapankkiin, josta kuvat voidaan siirtää toisaalla toimivan järjestön painomateriaaliin tai WWW-sivulle.Kuvapankin kehitystavoite on tehostaa kehitysmaita ja kehitysyhteistyötä koskevaa tiedotusta näiden maiden hyväksi toimivissa kansalaisjärjestöissä.Kuvapankin välitön tavoite on tarjota järjestöille uusi kanava hankkia kuva-aineistoa tiedotukseen. Nykyisin järjestöjen on käytettävä paikallisia yhteyshenkilöitä tai kalliita kuvatoimistoja. Kuvamateriaalin vähäisyys heikentää tällä hetkellä kansalaisjärjestöjen tiedotusmateriaalin kiinnostavuutta. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on siten lisätä suomalaisten kiinnostusta ihmisoikeus- kehitys- ja ympäristökysymyksiä kohtaan.SuunnitteluSuunnittelutyö aloitetaan yhteistyötahojen kartoituksella. Mukaan pyydetään alkuvaiheessa keskeisimmät kansalaisjärjestöt, jotta kuvapankin sisällön rakentaminen voidaan aloittaa. Samalla kartoitetaan kuvapankin mahdolliset käyttäjät ja näiden kuvatarpeet. Käyttäjätahoista, joita ovat ainakin kehitysmaa-, ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöt, laaditaan luettelo markkinointivaihetta varten.Internet-palvelun rakenne ja toimintaperiaatteet määritellään ja dokumentoidaan tuotantoa varten. Laaditaan kuvien käyttöehdot ja selvitetään mahdolliset tekijänoikeuskysymykset. Lisäksi laaditaan toimitusohjeisto, jossa määritellään kuvista tallennettavat tiedot ja kuvien julkaisemiseen liittyvät eettiset ja juridiset ehdot.Suunnittelutyötä varten perustetaan työryhmä Dodo ry:n ja yhteistyöjärjestöjen edustajista. Työryhmä ohjaa suunnitteluvaihetta, ohjeistojen laatimista ja selvitystyötä. Se laatii kuvapankin eettiset ja juridiset periaatteet asiantuntijaselvitysten pohjalta. Käytännön koordinointityöhön palkataan projektisihteeri, joka vastaa yhteydenpidosta eri toimijatahojen välillä.ToteutusToteutusvaiheessa tuotetaan kuvapankin taustalla toimiva sovellus dokumentaation perusteella. Sovelluksen laatimisen jälkeen varataan sivustolle soveltuva Internet-osoite ja otetaan se käyttöön. Yhteistyötahojen avulla kootaan ja toimitetaan alustavat kuvapankin kuvat sekä laaditaan palvelun käyttöohjeet ja käännetään tekstit tarvittavilta osin myös englanniksi. Loppuvaiheessa rekrytoidaan vapaaehtoisia kuvapankin ylläpitäjiä.Toteutusvaihetta ohjaa vapaaehtoinen työryhmä. Toteutuksen käytännön koordinoinnista vastaa projektisihteeri. Teknisestä sovelluksesta maksetaan palkkio alan ammattilaiselle. Myös alustavan kuvaosuuden toimittajalle varaudutaan maksamaan palkkio.Käyttöönotto ja markkinointiKuvapankin suunnittelu ja käyttöönotto tehdään yhteistyössä keskeisten kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta pankkiin saadaan nopeasti kuvamateriaalia ja tieto kuvapankin olemassaolosta lähtee leviämään.Kun kuvapankin tekninen toteutus on valmis, ryhdytään kuvapankista tiedottamaan myös muille järjestöille. Tiedotuskampanja hoidetaan osittain sähköposti- ja www-tiedotuksella. Kun kuvapankki on perustettu, pidetään siitä tiedotustilaisuus. Hankkeesta laaditaan esite, jota levitetään eri järjestöille. Markkinoinnissa varaudutaan myös puhelintiedotukseen.Markkinoinnin suunnittelu tehdään vapaaehtoisessa työryhmässä. Markkinoinnin koordinoinnista vastaa projektisihteeri ja se toteutetaan pääosin vapaaehtoisvoimin.Ylläpito ja hankkeen jatkoKuvapankin tarkoituksena on jakaa ilmaista kuvamateriaalia kansalaisjärjestöjen tiedotustarkoituksiin. Pidemmällä tähtäimellä ylläpito hoidetaan vapaaehtoisvoimin keräämällä hankkeeseen joukko asiasta kiinnostuneita kuvatoimittajia. Vuoden 2003 jälkeen hankkeen laajentaminen muihin maihin saattaa olla mielekästä, jotta kuvamateriaalia saadaan laajasti eri aiheista ja alueilta.


Yhteyshenkilöt


Projektisihteeri:
Niko Lipsanen
niko.lipsanen [at] dodo.org
Puhelin (09) 622 4332


Projektivastaava, tekniset kysymykset:
Janne Tompuri
janne.tompuri [at] adage.fi
Puhelin 050 375 9473