Käsitteitä ja tavoitteita

Käsitteiden määrittelyä sekä hyvän ympäristön luonnehdintaa

Kaupunkisuunnittelu viittaa arkkitehtoniseen näkökulmaan ja kokonaisvaltaiseen otteeseen kaupungin suunnitteluun (vaikka on pidettävä mielessä miten kaupunkisuunnittelun ratkaisut liittyvät talo- ja asuntotasoon).

Ekologinen viittaa luonnontieteellisesti kuvattavaan tilaan, jossa lajien monimuotoisuus säilyy. Lähes kaikki merkittävät ekologiset ongelmat liittyvät ilmastonmuutokseen ja biodiversiteetin köyhtymiseen.

Kestävä viittaa pitkään aikaväliin ja maailmanlaajuiseen perspektiiviin: päästöjen paikallinen vähentäminen ei ole kestävää, mikäli toimenpide lisää kokonaispäästöjä (vrt liikenteen sujuvoittaminen ohitusteillä tai tunneleilla)

Viihtyvyys ei palaudu arkkitehdin omaksumaan estetiikkaan, asukkailta saatuihin gallupvastauksiin tai markkinoiden välittämiin signaaleihin (järvinäkymien suosio, väljyys jne.). Se on teoreettisesti vaikea, poliittisesti latautunut ja maailmankatsomuksesta riippuvainen ominaisuus. Suunnittelijoiden ja poliittisten päättäjien on tarkkaan selvitettävä itselleen miten katsovat pystyvänsä edistämään sitä ja käytävä vuoropuhelua asiasta osallisten kanssa.

Sosiaalinen toimivuus on sisällytettävä toimivan ympäristön määritelmään teknisen näkökulman lisäksi. Sosiaalisella toimivuudella tarkoitamme ympäristöä, joka on sosiaalisesti virikkeellinen ja turvallinen. Ympäristön viihtyvyys on itseisarvo, mutta se edistää myös ihmisen hyvinvointia ja kytkeytyy kiinteästi ympäristön sosiaaliseen toimivuuteen. Viihtyisä ympäristö houkuttelee oleskeluun ja edistää siten kohtaamisia. Tähän kuuluvat myös alueen yhteisöllisyys ja identiteetti.

Viihtyvyyteen ja sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät hyvät (lähi)palvelut, käyttäjien toimintamahdollisuudet, luontosuhde jne.