Ydinvoimalausunto

Dodo ry:n ydinvoimalausunto on luettavissa PDF-muodossa. Tarvitset lukemiseen Adobe Acrobat Reader -ohjelman.

Tiivistelmä lausunnosta

Ympäristöjärjestö Dodo ry:n mielestä TVO:n jättämää viidettä ydinvoimalayksikköä koskevaa periaatepäätöshakemusta ei varovaisuusperiaatteen pohjalta tule hyväksyä.

Varovaisuusperiaatteen mukaan potentiaalisesti ympäristölle tai ihmisille suurta vahinkoa aiheuttavaa toimintaa ei tule tehdä, mikäli kyseistä toimintaa koskeva tieto on epävarmaa, epätäydellistä tai riittämätöntä. Periaatetta noudatetaan erityisesti silloin, jos toiminnasta saatavat hyödyt ovat pieniä tai epävarmoja. Varovaisuusperiaatteen mukaan puhtaasti taloudelliset hyödyt eivät riitä perusteluksi varovaisuusperiaatteen sivuuttamiseen. Lisäksi hakija ei ole osoittanut, että ydinvoimasta olisi merkittävää hyötyä Suomen taloudelle (vrt. KTM 2001a).

Ydinvoima voi aiheuttaa suurta vahinkoa sekä ympäristölle että ihmisille. Ydinvoimaloiden ja ydinjätteen riskeihin liittyvät tiedot ja todennäköisyysarviot ovat epävarmoja, epätäydellisiä ja riittämättömiä. Lisäksi ydinvoiman hyödyt kansantaloudelle tai ilmastonmuutoksen torjumiselle ovat epävarmoja ja korkeimmillaankin pieniä. Tämän takia uutta ydinvoimalayksikköä ei tule rakentaa.

Ydinvoiman koko elinkaari uraanikaivoksista loppusijoitukseen on haitallinen, riskialtis ja täynnä epävarmuuksia. Viidennen ydinvoimalan elinkaari on noin sadan vuoden mittainen ja ydinjätteen elinkaari noin 100 000 vuoden mittainen, eli ydinjäte on vaarallista suunnilleen yhtä pitkän ajan kuin nykyihminen on ollut olemassa. Muun muassa tämän takia ydinvoimaan liittyy hallitsemattomia ja ennakoimattomia riskejä ja erityisiä eettisiä ongelmia.

Tässä lausunnossa tarkastellaan varovaisuusperiaatteen soveltamista ydinvoimaan, esitellään erilaisia ydinvoimaan liittyviä riskejä ja haittoja sekä pohditaan ydinvoimaan liittyviä eettisiä, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ongelmia. Lisäksi näkökulmat nivotaan yhteen laadullisilla skenaariotarkasteluilla, joiden tarkoituksena on osoittaa ydinvoimaan liittyvät riskiskenaariot uskottaviksi ja laskennalliset todennäköisyysarviot epävarmoiksi.

Ydinvoimaa ei tule tarkastella pelkästään kansallisena kysymyksenä. Ydinonnettomuus missä päin maailmaa tahansa tai pienetkin onnettomuudet kotimaassa voivat keskeyttää voimalayksikön käytön ja aiheuttaa poliittisen paineen muidenkin yksikköjen sulkemiseen. Tämä voi aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä ja ongelmia energiahuoltoon. Poliittiset syyt voivat ilman onnettomuuksiakin johtaa ydinvoimaloiden käytön lopettamiseen ennen niiden käyttöiän päättymistä.


28.2. 2001 Dodo ry:n puolesta

Simo Kyllönen, hallituksen puheenjohtaja