Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen valmistelu tiivistyy

Rio de Janeirossa vuonna 1992 pidetystä YK:n ympäristö- ja kehityskokouksesta alkanut prosessi kokee uuden lakipisteensä Johannesburgissa Etelä-Afrikassa 26.8-4.9.2002 järjestettävässä Kestävän kehityksen huippukokouksessa (World Summit on Sustainable Development, WSSD). Valitettavasti Rion tavoitetta kestävän kehityksen saavuttamiseksi 21. vuosisadan alkaessa ei ole onnistuttu lähellekään toteuttamaan. Riossa tehtyjen sopimusten (Rion julistus, Agenda 21 sekä ilmasto-, biodiversiteetti ja metsäpuitesopimukset) antamaa suuntaa on nyt tarkoitus hakea Johannesburgissa uudelleen ja entistä voimallisemmin mm sopimalla kestävän kehityksen toteuksen keinoista, erityisesti rahoituksesta.


Johannesburgin tavoitteet


Johannesburgista odotetaan kolmea asiakirjaa:  • poliittista julistusta, jossa esitetään uusia sitoumuksia kestävän kehityksen saavuttamiseksi;
  • toimintaohjelmaa, joka hallitusten toimintaa;
  • uudenlaisia sitoumuksia, joihin sitoumuksia myös muilta kuin valtiollisilta tahoilta (kuten yritykset, paikallishallinto ja järjestöt).

Keskeiä teemoja haetaan yhä. Merkittävä etappi niiden nimeämisessä on New Yorkissa 25.3.-5.4. pidettävä kolmas valmistelukokous. Suurinta huomiota valmisteluissa ovat toistaiseksi saaneet seuraavat neljä teemaa:  1. Köyhyyden poistaminen
  2. Kestämättömien tuotanto- ja kulutustottumusten muuttaminen
  3. Globalisaatio kestävän kehityksen palveluksessa
  4. Luonnonvarojen kestävä käyttö

Todennäköisesti erityishuomiota tulevat saamaan myös kestävä kehitys terveystavoitteiden välineenä, kestävän kehityksen toteuttaminen Afrikassa, pienten saarivaltioiden ongelmat sekä kestävän kehityksen rahoitus ja teknologian siirto.


Ikävä kyllä esimerkiksi Euroopan unioni on pahasti myöhässä omien painopisteidensä teroittamisessa epäonnistuttuaan niiden nimeämisessä Barcelonan huippukokouksessa. Erityisenä EU:n painopisteenä on ollut kulutus- ja tuotantotapojen muuttaminen, jonka valmistelussa Suomella on ollut merkittävä rooli.


Dodo vahvasti mukana valmisteluissa


Dodo on ollut vahvasti mukana Suomen kansallisen Johannesburg-valmistelukomitean työskentelyssä. Dodo tukee voimakkaasti Suomen ja EU:n pyrkimystä kestämättömien tuotanto- ja kulutustapojen muuttamiseksi. Tähän liittyen Dodo painottaa erityisesti kestävän kehityksen kannalta haitallisten tuotannon ja kaupan tukien poistamista ja erilaisten ulkoisvaikutusten siirtämistä hintoihin mm. haittaveroina.


Dodo pyrkii myös painottamaan, että Johannesburgissa tehtävissä sopimuksissa kestävän kehityksen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus tulisi nähdä yhtenevinä eikä käsitellä niitä erillisinä intresseinä.


Dodon piirissä tärkeäksi koetaan myös kansalaisten osallistumismahdollisuuksien merkitys kestävän kehityksen toteuttamisessa. Tämä liittyy läheisesti mm. köyhyyden poistamista, kulutustapojen muutosta ja kestävää globalisaatio koskeviin teemoihin.


Järjestön keskeisiä painopistealueita Johannesburgin kokoukselle työstetään eteenpäin huhtikuun aikana.


New Yorkin valmistelukokouksen Suomen valtuuskuntaan osallistuu Dodon edustajana Aleksi Neuvonen, joka raportoi kokouksesta päivittäin Dodon www-sivuille.


Johannesburgin valmistelukokous muualla webissä:


Suomalaisia lähteitä:


Ministeriöiden yhteiset Johannesburg-sivut (http://www.formin.fi/johannesburg)


Suomen YK-liiton Ympäristö kutsuu –sivut (http://www.ykliitto.fi/kutsu)


Kansainvälisiä lähteitä:


YK:n sivut Johannesburgin huippukokouksesta (http://www.johannesburgsummit.org/flat/index.html)


Isäntämaa Etelä-Afrikan huippukokoussivut (http://www.joburgsummit2002.com)