Punamulta jatkaa ympäristöpolitiikassa vanhoilla linjoilla.

Jäätteenmäen hallitus on valmis uudistamaan myös verotusta kestävämpään
suuntaan. Keskustan, Sdp ja Rkp maanantaiaaamuna sopiman hallitusohjelman
mukaan hallitus edistää monipuolista energiatuotantoa ja pyrkii nostamaan
tuotannon kotimaisuusastetta.

Päällimmäisenä tavoitteena on ylläpitää ekologisesti kestävällä tavalla
kilpailukykyä. Suomi toimii uudella hallituskaudella aktiivisesti
kansainvälisen ympäristöpolitiikan edistämiseksi. Ohjelmassa ei tarkemmin
eritellä eri tavoitteita, mutta mainitaan käynnissä olevat
vapaakauppaneuvottelut, joissa pitää jatkossa olla mukana myös
ympäristönäkökulma. Suomi tukee lämpimästi vahvan YK:n roolia
ympäristökysymyksissä. Suomessa otetaan piakkoin käyttöön Kioton
ilmastosopimuksen mukainen päästökauppa. Hallitus ajaa myös uutta
neuvottelukierrosta, jossa sovittaisiin kaikki maat kattavasti
lisäkeinoista ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, kansallisen kilpailukyvyn
ehdoilla.

Jäätteenmäen hallitus jatkaa viime vuonna sovittua Itämeri- ohjelmaa.
Ohjelman mukaisesti uusi hallitus on valmis vähentämään maatalouden,
yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden ravinnepäästöjä Itämereen. Myös
satsaukset lähialueille jatkuvat. Öljyonnettomuuksien ja muiden
merikuljetusten riskien minimoimiseksi hallitus yrittää kesän aikana luoda
Itämeren maiden kesken yhteisymmärrystä herkän Itämeren
erityissuojelutarpeesta. Hallitus hakisi kaikkien rantavaltioiden
suostumuksella kansainväliseltä merenkulkujärjestöltä, IMOlta, lupaa
luokitella Itämeri erityisen herkäksi merialueeksi, jolloin kuljetuksille
voidaan säätää erityisvaatimuksia. Öljyntorjuntavalmiuksia hallitus lisäisi
uudella monitoimimurtajalla, johon edellisellä hallituksella ei ollut
varaa.

Hallitus laatii nelivuotiskaudella YK:n Johannesburgin kestävän kehityksen
seurantakokouksen mukaisesti kansalllisen ohjelman, jolla pyritään
vähentämään materiaalien ja energian käyttöä. Hallitus jatkaa
energiansäästöohjelmaa ja yrittää edistää uusiutuvien energialähteiden
käyttöä. Investointituilla kehitetään muun muassa kotimaista tuulivoimaa.
Verotuksella ohjataan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja
vähennetään ympäristöhaittoja. Varsinaisesta laajemmasta ekologisesta
veronuudistukseta ohjelmassa ei puhuta, vaikka ohjelman laajempana
tavoitteena on lisätä työvoimavaltaisten palveluiden käyttöä.

Myöskin uusi hallitus pitää kiinni yhdyskuntajätteen
vähentämistavoitteista. Ohjelman mukaan myös jätteen uusiokäyttöä ja
polttoa on tarkoitus lisätä. Juomapakkauksille kehitetään erityistä
valmisteveropohjaista ohjausta, yleisesti lisätään kaupan vastuuta
jätteestä.

Hallituksen ympäristöpolitiikalla tavoitellaan tiivimpiä ja puhtaampia
kaupunki- ja asuinalueita. Tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen
edellytyksiä ja palveluita parantamalla mahdollisuuksien mukaan
joukkoliikenteen rahoitusta. Joukkoliikenteen osuutta työmatkaliikenteessä
on hallituksen mukaan tarvetta lisätä ja kokeilla matkalippujen
verohelpotuksia. Liikenteen haittojen lisäksi paremman kaupunki-ilman
puolesta muun muassa raskasta liikennettä on saatava pois keskustoista.

Luonnon virkistyskäyttöä hallitus edistää alueiden saatavuutta
parantamalla. Kaupunkipuistoja ja muutenkin rakennettua ympäristö ja
perinnemaisia halutaan säilyttää jälkipolville.

Luonnon monimuotoisuutta hallitus lisää takaamalla kansallisen
metsäohjelman hakkuutavoitteiden rinnalla Etelä-Suomen metsille
Metso-ohjelmassa sovittu rahoitus. Hallitus ei kirjaa Metso- ohjelmaa
korvaavia uusia tiukempia suojelukeinoja, jos ohjelman toteutus ei
hallituskaudella onnistu. Hallitus toteaa ykskantaan, että Metso
-suojeluohjelma vapaaehtoisine keinoineen toteutetaan ohjelman mukaisesti.
Hallitusohjelma ei sisällä Natura -tarkistuksia lukuun ottamatta uusia
vaatimuksia tarkistaa suojelutarpeita metsissä ja soilla tai lintualueilla.
Luonnonsuojeluohjelmien uudet rahoitusneuvottelut aloitetaan vuonna 1996
sovitun ohjelman pohjalta hallituskauden puolivälissä.

Hallituksen tavoitteena on lisätä eläinsuojelua EU:ssa ja kotimaassa.
Turkistarhauksen vähentämiseen hallitus ei pyri. Sen sijaan eläinkokeiden
määrän vähentämisestä hallitus on yksimielinen.

lisätietoja:
www.valtioneuvosto.fi