Lisää kaupunkiviljelyä ja -suunnittelua Tampereelle

(In English below.)

Kaupunkiviljely kannattaa ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa. Hiedanranta on tästä yksi valtakunnallisestikin kiinnostava esimerkki, joten tutustumme alueeseen sekä kaupunkiviljelyn että kaupunkisuunnittelun näkökulmista keskiviikkona 1.7. klo 15.30 alkaen. Tervetuloa mukaan!

15.30 Syötävän puiston esittely, Sopimusvuori ry.

16.00 Luonto-opas Joel Rosenberg kertoo, mikä on syötävä metsäpuutarha ja miten sellaisia voisi perustaa vaikkapa Tampereelle. Joel on ollut aiemmin aktiivisesti mukana kaupunkiviljelytoiminnassa Helsingissä. Nykyisin hän asuu Tampereella.

Kartanokahvila Mielihyvin on auki klo 17 asti ja sieltä kukin voi itse ostaa pientä syötävää.

Ohjelmaan kuuluu myös ainakin seuraavia pieniä esittelyjä:

17.00 Mitä kaikkea Dodo tekee ja voi tehdä? Elisa Niemi ja Petri Kangassalo, Dodo ry

17.30 Arkkitehti Johanna Kerovuori kertoo suunnitteilla olevasta yhteisöllisestä Vetovoima-talosta sekä Hiedanrannan kaavasta. Johannaa kiinnostaisi järjestää Dodon tapahtumana Tampereella esimerkiksi Urbaanit asumismessut.

18.00 Tutkijat Elina Alatalo ja Veera Turku (Ympäristöpolitiikka, Tampereen yliopisto) kertovat Hiedanrannasta sekä Hiedanrannan yhteisöllisestä saunasta ja aurinkokiuas-kokeilusta.

Mukaan kierrokselle kutsutaan kaikkia kiinnostuneita sekä dodolaisia eri puolelta Suomea.

Miten saada lisää kaupunkiviljelyä ja vaikkapa syötäviä metsäpuutarhoja Tampereelle? Miten vaikuttaa kaupunki- ja vihersuunnitteluun? Tai kiinnostaako sinua vaan laittaa kädet multaan hauskassa porukassa?

Dodo on urbaani ympäristöjärjestö, jolla on aktiivisia kaupunkiviljelyryhmiä ja omat toimintapaikat Helsingissä (Kääntöpöytä) ja Oulussa (Rapumaja). Kaupunkisuunnitteluryhmissä on tuotettu mm. Ratapihavisio (Pasila) ja Suistovisio (Oulu).

Dodon Tampereen toimintana ollut muun muassa Urbaanit asumismessut ja Megapolis 2025. Nyt on jälleen herännyt kiinnostus toimintaan ja keskustelua on mm. uudessa Dodo Tampere Facebook-ryhmässä. Tervetuloa mukaan Hiedanranta-kierrokselle ja myös ideoimaan toimintaa!

Tapaamme Syötävässä puistossa (Tehdaskartanonkatu 38) ja sen jälkeen liikumme Kartanokahvilasta tutustumaan alueeseen muuten. Voit osallistua vain joihinkin osioihin. Puheenvuorojen aikatauluihin voi tulla muutoksia, mutta niistä pyritään informoimaan Facebook-tapahtuman seinällä.

Ylempi kuva: Aleksi Martikainen

Alempi kuva: Pirkanmaan Martat

More urban gardening and planning to Tampere

Urban gardening should be taken into account in urban planning. Hiedanranta is one of the nationally interesting examples of this, so we will get to know the area from the perspectives of both urban gardening and urban planning on Wednesday, 1st July. Welcome to join us!

15.30 Presentation of the Edible park, Sopimusvuori ry.

16.00 Nature guide Joel Rosenberg explains what an edible forest garden is and how to set one up in Tampere, for example. Joel has previously been actively involved in urban farming in Helsinki. Today he lives in Tampere.

The Manor Café Mielihyvin is open until 17.00 and everyone can buy small snacks there.

The program also includes at least the following small presentations:

17.00 What does Dodo do and can do? Elisa Niemi and Petri Kangassalo, Dodo ry

17.30 Architect Johanna Kerovuori talks about the planned communal Vetovoima House and the Hiedanranta plan. Johanna would be interested in organizing the Urban Housing Fair, for example, as a Dodo event in Tampere.

18.00 Researchers Elina Alatalo and Veera Turku (Environmental Policy, University of Tampere) talk about Hiedanranta and the Hiedanranta community sauna and solar heater experiment.

Everybody interested is welcome to the tour and dodo actives from all over Finland are invited.

How to get more urban gardening and maybe also edible forest gardens to Tampere? How to influence urban and green planning? Or are you interested in just putting your hands into the soil in good with nice people?

Dodo is an urban environmental organization with active urban gardening groups and its own sites in Helsinki (Kääntöpöytä) and Oulu (Rapumaja). In the urban planning groups, e.g. Rail yard vision (Pasila) and Suistovisio (Oulu).

Dodo’s activities in Tampere have included the Urban Housing Fair and Megapolis 2025. Now there is a renewed interest in the activities. in the new Dodo Tampere Facebook group. Welcome to the Hiedanranta tour and also to brainstorm new ideas!

We meet in the Edible Park (Tehdaskartanonkatu 38) and after that we move from Kartanokahvila to explore some other parts of the area. You can participate in to only some parts of the events if you wish. There may be changes to the presentation schedules, but efforts will be made to inform about them on the Facebook event’s wall.

Please let us know, if you would like a simultaneous intepretation in English: